Personali hindamine ja meeskonna analüüs

Meeskonna ja personali hindamine ning kompetentsuse analüüs koos soovituste väljatöötamisega – see on kaasaegne teaduslik lähenemine kollektiivile kui tervikule läbi üksikliikmete psühholoogilise analüüsi. Meeskonna juhtimine on seeläbi võimalik viia uuele, mõtestatud tasandile.

Inimeste vastastoime seaduspärasuste tundmine ja analüüs võimaldab kujundada efektiivseid meeskondi: juhatusi, tootmis-, müügi-, loomingu- ja teisi kollektiive, mis sobivad hästi kokku nii psühholoogilisel, informatsioonilisel kui ka tulemusliku tegutsemise tasemel.

Sotsioonika tehnoloogia võimaldab hinnata iga töötaja potentsiaali ning olukorda kollektiivis tervikuna, osutada nõrkadele kohtadele, potentsiaalselt ja reaalselt eksisteerivatele konfliktsetele situatsioonidele, neid efektiivselt kõrvaldada, vabastada kollektiivis varjatuid reserve, tõsta kasutegurit ja parandada juhtimist.

Personali värbamine ja personali planeerimine toimub kooskõlas juhtide psühholoogiliste omaduste ja kollektiivi ees seisvate ülesannetega.

Analüüsi eesmärgid:

 • Meeskonna panuse ja efektiivsuse suurendamine.

 • Meeskonnaliikmete koostöövõime parandamine
 • Viia meeskonna juhtimine uuele tasandile
 • Meeskonnaliikmete mitterahalise motivatsioonisüsteemi täiustamine

Sotsioonika tüpoloogia eelised

 • Võimaldab määrata iga liikme tugevad ja nõrgad omadused, selleks, et suunata meeskonna liikmeid tegevusele, kus nad on kõige efektiivsemad.
 • Võimaldab hinnata liikmetevahelisi suhteid – näha ette võimalikke suhtearenguid ja lahendada konflikte.
 • Võimaldab moodustada efektiivse meeskonna. Meeskonna terviktüübi määramise abil on võimalik hinnata kollektiivi sobilikkust üldeesmärgi saavutamiseks.
 • Võimaldab valida meeskonnale sobiva töörežiimi, tuues välja kommunikatiivsed eripärad.
 • Aitab vastu võtta otsuseid: kas jätta meeskonna koosseis muutumatuks, reorganiseerida see, määrates ümber ülesanded või kas on vajalik võtta meeskonda uusi liikmeid.
 • Meeskonna juhtimine saab vajalikud tööriistad.
 • Meeskonna ülesannete, vajaduste ja eesmärkide kaardistamine.
 • Kõikide meeskonnaliikmete isiksusetüüpide määramine ühekaupa.
 • Andmete analüüs ja raporti koostamine.
 • Järelduste esitlemine, soovitused meeskonna sisekliima parandamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.
 • Tagasiside, uued tekkivad vajadused.
Analüüsi käigus saame ülevaate olemasolevast olukorrast, selgitame välja meeskonna eesseisvad ülesanded ja hindame hetke olukorra vastavust eesmärkidele. Anname nõuanded vajalike korrektuuride tegemiseks.
 • Meeskonnaliikmete isiksusetüüpide ülevaade.
 • Isiksusetüüpide-vaheliste suhete ülevaade.
 • Üldine suhete proportsioon meeskonnas (mugavad, neutraalsed ja pingelised suhted).
 • Meeskonna psühholoogiline mikrokliima (töömeeskond, uurimismeeskond, soe meeskond või kasvatusmeeskond).
 • Meeskonna üldise tegutsemisviis ülevaade (juhtiv-praktiline, uurimuslik, kommunikatiivne või sotsiaalvaldkond).
 • Meeskonna tugevate ja nõrkade funktsioonide ülevaade (ekstravertsus – introvertsus, loogika – eetika, sensoorsus – intuitsioon, ratsionaalsus – irratsionaalsus).
 • Meeskonna integraalne psühholoogiline tüüp.
 • Meeskonna häälestus protsessile ja resultaadile.
 • Liikmete maailmavaateliste väärtushinnangute ülevaade.
 • Tegutsemise stiimulite (motivatsiooni) ülevaade (heaolu, prestiiž, huvi töö vastu või unikaalsus).
 • Eesmärgi püstitamise viiside (temperamendi tüüpide) ülevaade (1 väline eesmärk, 1 sisemine eesmärk, palju väliseid eesmärke või palju sisemisi eesmärke).
 • Meeskonna tervikuna ja liikmete stressitaluvuse analüüs (tugev, treenitav, pidurduv või nõrk).
 • Meeskonnasiseste suhtlusstiilide ülevaade (emotsionaalsed, informatiivsed, töiselt tegusad ja südamlikud).
 • Liikmete paiknemine üldises sootsiumi mudelis.
 • Tervikanalüüs ja järeldused.
Juhul kui meeskond vastab oma ülesannetele, siis anname järgmised soovitused:
 • Kuidas meeskonda efektiivsemalt juhtida.
 • Kuidas motiveerida meeskonda tervikuna veelgi rohkem tegutsemisele.
 • Kuidas motiveerida igat liiget individuaalselt.
 • Millisel viisil iga liikmega koostööd teha.
 • Kas on vaja liikmeid paigutada ümber (töö asukoha vahetamise vajadus kui tüüpidevahelised suhted on konfliktsed või segavad tööd).
 • Kuidas täpsustada meeskonna eesmärke.
 • Kuidas eesmärgipäraselt laieneda.

Kui meeskond ei vasta ülesandele, siis anname lisaks järgmised soovitused:

 • Personali planeerimine – kas oleks vaja lisada uusi liikmeid?
 • Kas oleks vaja kedagi viia üle teise osakonda (kui üldiselt on hea tööline, aga sobimatu konkreetses meeskonnas).

 Teenus Hind Aeg
Isiksusetüübi diagnostika ühele inimesele. 40 € 1 tund
Meeskonna analüüs ja raporti koostamine. Kuni 10 liiget. 240 €
Meeskonna analüüs ja raporti koostamine. Kuni 30 liiget. 320 €
Meeskonna analüüs ja raporti koostamine. 30 – 50 liiget. 480 €
Raporti esitlus 80 € 2 tundi
Lisakonsultatsiooni tund 40 € 1 tund
Individuaalne konsultatsioon määratud isiksusetüübi alusel 40 € 1 tundi
Kohalesõit km kohta* 0,30 €

* Tallinnas ja Harjumaal transpordi hind ei lisandu.

Hindadele lisandub käibemaks 20 %.
Teenuseid osutatakse tellija tööruumides või soovi korral vastavalt kokkuleppele mujal.

Vahel juhtub, et sotsioonika analüüsist tulenev efektiivne lahendus ei nõua erilisi lisakulutusi. Teinekord piisab juba mõningasest töökohtade ümberpaigutamisest kontoris selleks, et meeskonna sisekliimas toimuksid märkimisväärsed muutused.

Kui meeskonna analüüs on tehtud, siis kõikides personali puudutavates otsustes saab lähtuda olemasolevatest andmetest.

Lisainformatsioon telefonil 5 013 123

Võta ühendust